Hội nhập quốc tế về du lịch, trong đó ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác mà Du lịch Việt Nam tham gia sâu rộng và có hiệu quả nhất.

Thời gian qua, Hội nhập quốc tế về du lịch của Việt Nam được triển khai theo hướng thúc đẩy ký kết và thực hiện các hiệp định thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ, cấp ngành song phương và đa phương, tranh thủ hợp tác, hỗ trợ của các nước thông qua các chương trình, dự án cụ thể và các cam kết cụ thể mở cửa tự do hóa thương mại dịch vụ du lịch, trong đó, ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác mà Du lịch Việt Nam tham gia sâu rộng và có hiệu quả nhất.
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn từng khẳng định với báo chí rằng: Hội nhập ASEAN đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện yêu cầu “gắn thị trường du lịch Việt Nam với thị trường du lịch khu vực và thế giới” như Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra.

du-lich-vietnam-hoi-nhap-asean28229
ASEAN là một trong những khuôn khổ hợp tác mà Du lịch Việt Nam tham gia sâu rộng và có hiệu quả nhất

Cơ chế hợp tác du lịch ASEAN chủ yếu được bàn và triển khai thông qua các phiên họp hợp tác theo 03 cấp độ: 1) Họp các nhóm công tác du lịch với sự tham dự là cấp Vụ, cấp chuyên viên của cơ quan du lịch quốc gia.
Theo Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025, Nhóm công tác du lịch sẽ có 04 Ủy ban du lịch gồm: Ủy ban giám sát nghề du lịch ASEAN; Ủy ban cạnh tranh du lịch ASEAN; Ủy ban Du lịch bền vững và trách nhiệm ASEAN; Ủy ban đánh giá, giám sát và nguồn lực du lịch ASEAN. 2) Họp Cơ quan du lịch quốc gia (ASEAN NTOS) với sự tham dự là cấp Vụ, cấp Lãnh đạo Tổng cục. 3) Họp Bộ trưởng Du lịch với sự tham dự của Bộ trưởng/ Thứ trưởng.
Du lịch Việt Nam từng bước tham gia đầy đủ các hoạt động trong các nhóm/tiểu ban công tác du lịch từ đầu những năm 2000 và chủ động hội nhập từ cuối những năm 2000.
Đối với các cam kết về thị trường, hiện nay ASEAN đã hoàn thành Gói cam kết 9 về dịch vụ du lịch. Việt Nam đưa ra mức cam kết tương tự như mức cam kết của du lịch trong WTO và thực hiện đầy đủ các cam kết đối với các lĩnh vực khách sạn, dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn, dịch vụ phục vụ ăn uống và kinh doanh lữ hành quốc tế. Hướng tới tự do hóa dịch vụ, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi một số Luật liên quan như Luật đầu tư, Luật Thương mại, Luật doanh nghiệp và ban hành nhiều Nghị định, văn bản hướng dẫn các Luật này. Trong lĩnh vực du lịch, sắp tới Luật Du lịch cũng sẽ được sửa đổi.
Đối với các lĩnh vực cụ thể, Việt Nam đã ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA-TP) (tại ATF 2009, tại Hà Nội), xây dựng Sách hướng dẫn thực hiện MRA-TP (2013), đảm nhiệm các vai trò Trưởng nhóm/ Chủ tịch của một số Ủy ban hợp tác du lịch ASEAN.
Hiện nay, ASEAN đã thông quan Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2025. Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Chiến lược này và đang triển khai theo hướng lồng ghép với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Theo congly