Bài hát chính thức của World Cup 2018 Live It Up đã xuất hiện và đang gây hót trong tuần vừa qua.

https://www.youtube.com/watch?v=BAliSHGACXM